THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Hội đồng Quản [...]

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT Chấp thuận giao dịch của Công ty cổ phần Thực phẩm [...]

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT tái bổ nhiệm: 1/_ Bà Hồ Ngọc Hương – Phó Tổng [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Nội dung chi tiết)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02/NQ-HDQT

Số: 02/NQ-HĐQT Giao dịch liên quan. Nội dung chi tiết

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (nội [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2023

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2023, [...]