BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2023

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2023, [...]

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI CON DẤU DOANH NGHIỆP

Công bố thông tin thay đổi con dấu doanh nghiệp do con dấu sử dụng [...]

THÔNG BÁO VÀ UỶ QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo thay đổi nhân sự. Giấy uỷ quyền người thực hiện công bố thông [...]

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kính gửi Quí Cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Báo cáo tài chính quý II năm 2023 [...]

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023 (Điều chỉnh nội dung [...]

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 5

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5 [...]

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Đại hội đồng Cổ đông [...]

NGHỊ QUYẾT và BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết Đại hội [...]