Tin cổ đông

Home » Tin cổ đông
Tin cổ đông2020-10-06T16:17:18+07:00
1506/2020

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

15/06/2020|Categories: Thông báo, Tin cổ đông|

Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2020.

– Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tải về tại đây)

806/2020

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

08/06/2020|Categories: Thông báo, Tin cổ đông|

Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2020.

– Nội dung thư mời họp (tải về tại đây)

– Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

Go to Top