TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (nội [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2022

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2022, [...]

QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM

Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT bổ nhiệm: Bà: Nguyễn Thị Duyên Hạnh là Người phụ trách [...]

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kính gửi Quí Cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Báo cáo tài chính quý II năm 2022

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát – Tháng 04/2022

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị – tháng 04/2022

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty – tháng 04/2022

QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM

Quyết định bổ nhiệm: – Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Phó Tổng Giám đốc [...]