THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 5

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Đại hội đồng Cổ đông [...]

NGHỊ QUYẾT và BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết Đại hội [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Hội đồng Quản [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Nội dung chi tiết)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN – Số 354/TB-CNVSD

Thông báo đến Quý cổ đông, Thông báo số 339/TB-CNVSD ngày 04/03/2022, Về ngày đăng [...]

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 03/NQ-HDQT và Số 04/NQ-HĐQT

Số: 03/NQ-HĐQT Giao dịch liên quan. Số: 04/NQ-HĐQT Nội dung chi tiết