80/CHOLIMEXFOOD/2023: BÁNH BAO NHÂN XÁ XÍU

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG BỐ 80/CHOLIMEX FOOD/2023– Bản tự công bố– [...]

80/CHOLIMEXFOOD/2022: BÁNH BAO NHÂN XÁ XÍU

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 80/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

52/CHOLIMEX FOOD/2020 – HÁ CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố Ngày xác nhận Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm [...]

32/CHOLIMEX FOOD/2020 – BÁNH BAO NHÂN THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  32/CHOLIMEXFOOD/2020 – Nhãn – Kết quả [...]

31/CHOLIMEX FOOD/2020 – BÁNH BAO CHAY

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  31/CHOLIMEXFOOD/2020 – Nhãn – Kết quả [...]

48/CHOLIMEX FOOD/2019 – BÁNH XẾP KIỂU NHẬT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  374-19/CV-CT: thay đổi mã số mã [...]

33/CHOLIMEX FOOD/2019 – HÁ CẢO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  310-19/CV-CT: bổ sung nhãn – Khối [...]

16/CHOLIMEX FOOD/2018 – BÁNH ÍT TRẦN

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  157-19/CV-CT: Thay Nhãn 10/09/2019 Nội dung [...]

15/CHOLIMEX FOOD/2018 – HÁ CẢO HAI MÙA

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  15/CHOLIMEXFOOD/2018 – Nhãn – Kết quả [...]

06/CHOLIMEX FOOD/2018 – SÚI CẢO TÔM THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  20-20/CV-CT: Bổ sung nhãn – khối [...]