184/CMF: HỘP GIA VỊ MÓN NGON TRÒN VỊ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 184/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

90/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 30 ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 90/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

69/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 69/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

89/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 40 ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 89/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

70/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 35 ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 70/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

10/CHOLIMEX FOOD/2023: DẦU DẤM TRỘN SALAD

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 10/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

167/CMF: HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX(2X500ML)

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 167/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

166/CMF: HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX(2X750ML)

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 166/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

165/CMF: HỘP QUÀ GIA VỊ TẾT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 165/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

164/CMF: HỘP QUÀ NHƯ Ý

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 164/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]