53/CHOLIMEX FOOD/2020 – TƯƠNG ỚT NGỌT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

53/CHOLIMEXFOOD/2020

– Nhãn

– Kết quả thử nghiệm

 22/05/2020

 Nội dung công bố