BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán Quý 4 năm 2023,
– Mẫu số B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Nội dung tải tại đây.

2/_ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2023,
– Mẫu số B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Nội dung tải tại đây.

3/_ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 4 năm 2023,
– Mẫu số B03-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Nội dung tải tại đây.