HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2022

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2022,

– Tên công ty kiểm toán: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
– Hợp đồng số : 135/VN1A-HC-HĐ
– Ngày ký hợp đồng: 21/09/2022

Nội dung tải tại đây