NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 03/NQ-HDQT và Số 04/NQ-HĐQT

Số: 03/NQ-HĐQT

Giao dịch liên quan.

Số: 04/NQ-HĐQT

  • Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2022.
  • Những nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Nội dung chi tiết