TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty năm 2015

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định ..

IV. Danh sách cổ đông nội bộ, người có liên quan và giao dịch cổ phiếu.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

(Tải về Nội dung chi tiết tại đây)