13/CHOLIMEX FOOD/2018 – NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT THANH VỊ

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

155-19/CV-CT: Thay Nhãn

10/09/2019

Nội dung

13/CHOLIMEXFOOD/2018

– Nhãn

– Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn

06/06/2019

Nội dung công bố