Thông báo đến Quý cổ đông,

– Nghị quyết số 01 HĐQT (tải tại đây)

– Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tải tại đây)