VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:
Họ và tên cổ đông: GIAO THỊ YẾN
Số cmnd: 020058350
Số cổ phần sở hữu: 3.333 ( Ba ngàn ba trăm ba mươi ba cổ phần)

Chi tiết thông báo