14/CHOLIMEX FOOD/2019 – NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
– Nhãn
– Kết quả thử nghiệm
14/10/2019Nội dung công bố
234-19/CV-CT : Thay nhãn04/09/2019Nội dung
14/CHOLIMEXFOOD/2018
– Nhãn
– Kết quả thử nghiệm
08/10/2018Nội dung công bố