THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015

Kính gửi Quí cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng quản trị Công ty CPTP Cholimex xin trân trọng thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và quyền nhận cổ tức năm 2015.

Nội dung thông báo (tải về tại đây)